Cô Trương Thị Quế Hồng đại diện cho giáo viên phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi đón nhận Bằng chuẩn Quốc gia mức độ 1