Mặt trận Tổ Quốc phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường 9 xây dựng mô hình bồn rữa tay cho trẻ em trường Mẫu giáo 2/9.