Tất cả CB,GV,NV,PH và Trẻ hãy thực hiện tốt các bước nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. Nhằm an toàn cho mình và cho mọi người.